Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Plungės apylinkės teismas
lt
En

Plungės apylinkės teismo darbo taryba

Informuojame, kad nuo 2019 m. kovo 1 d., nebelikus vieno Darbo tarybos nario, o kitiems asmenims atsisakius užimti ir eiti šias pareigas, Darbo taryba nustojo eiti savo pareigas. 2019-04-15  Plungės apylinkė teismo pirmininko įsakymu Nr. V-33, sudaryta Darbo tarybos rinkimų komisija, kuriai pavesta organizuoti naujus Darbo tarybos rinkimus.

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2022-12-13 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2021-02-11 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2020-07-03 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2019-12-09 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS 2019-05-20 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Primename, kad 2018 m. kovo 22 d. Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose įvyko pirmasis Plungės apylinkės teismo darbo tarybos posėdis, kuriame darbo taryba, iš savo narių išsirinko tarybos pirmininką ir sekretorių, patvirtino savo veiklos reglamentą bei apsvarstė kitus aktualius klausimus. Su darbo tarybos reglamentu galite susipažinti paspaudę šią nuorodą .

DARBO TARYBOS SUDĖTIS: 

Vardas, pavardė

Pareigos

Teismo rūmai

el. paštas

Pirmininkė

- - -

Sekretorė

-

-

-

Narys

-

-

-

           Darbo taryba – darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei teisėtus interesus. Darbo taryba, kaip socialinis partneris, dalyvauja socialinėje partnerystėje darbdavio lygmeniu. Ji vykdo socialinį dialogą su darbdavio atstovais ir kuria tarpusavio santykių sistemą, kuria siekiama suderinti darbo teisės subjektų tarpusavio poreikius.
         
Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais darbo kodeksu, Darbo tarybos veiklos  reglamentu, Darbo tarybos ir darbdavio susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
         
Pagrindinė Darbo tarybos funkcija yra skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimą, atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus: 1) dėl darbo tvarkos taisyklių; 2) dėl darbo normų nustatymo taisyklių ir / ar darbo normų; 3) dėl darbo apmokėjimo sistemos; 4) dėl naujų technologinių procesų įdiegimo tvarkos; 5) dėl informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos; 6) dėl darbuotojų privataus gyvenimo apsaugą galinčių pažeisti priemonių nustatymo; 7) dėl darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių; 8) dėl lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių; 9) dėl įtampą darbe mažinančių priemonių nustatymo.
         
Darbo taryba turi teisę: 1) teikti darbdaviui pasiūlymus dėl ekonominių, socialinių ir darbo klausimų, aktualių darbuotojams darbdavio sprendimų, darbo teisės normų įgyvendinimo; 2) dalyvauti informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, kuriomis darbuotojai ir jų atstovai įtraukiami į darbdavio sprendimų priėmimą; 3) Darbo kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais ir terminais gauti iš darbdavio ir iš valstybės, savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, reikalingą savo funkcijoms atlikti; 4) inicijuoti kolektyvinį darbo ginčą dėl teisės, jeigu darbdavys nevykdo darbo teisės normų reikalavimų ar darbo tarybos ir darbdavio susitarimų; 5) esant būtinybei aptarti svarbius darbdavio darbuotojų ekonominius, socialinius ir darbo klausimus, sušaukti visuotinį darbdavio ar darbovietės darbuotojų susirinkimą (konferenciją), suderinus su darbdaviu susirinkimo (konferencijos) datą, laiką ir vietą.
        
Darbo taryba, atlikdama savo funkcijas,  privalo:  1) atsižvelgti į visų darbuotojų teisėtus interesus ir  nediskriminuoti atskirų darbuotojų,  jų grupių; 2) informuoti darbuotojus apie savo veiklą (kiekvienais metais viešai pateikdama įstaigos  darbuotojams metinės Darbo tarybos veiklos ataskaitą ar kitu darbo tarybos veiklos reglamente nustatytu būdu).

 Kreiptis į Darbo tarybą galite el. paštu plunges.darbotaryba@teismas.lt. Lauksime Jūsų nuomonės ir pasiūlymų visais darbo organizavimo klausimais.