Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Plungės apylinkės teismas
lt
En

NAUJIENOS

Plungės apylinkės teismo pirmininko Eriko Jurgučio pranešimas minint Lietuvos teismų dieną

Plungės apylinkės teismo pirmininko Eriko Jurgučio pranešimas minint Lietuvos teismų dieną
2020-12-15

Gerbiami Lietuvos piliečiai,

 

šiandien minima Lietuvos teismų diena. Visuomenės teisinis ugdymas, informavimas ir konsultavimas yra svarbūs siekiant užtikrinti, kad visuomenė tinkamai suvoktų savo teisių ir pareigų tarpusavio sąsają ir sąveiką, suprastų valstybingumo teisinį pamatą, valstybės veikimo principus, teisėtumo ir teisingumo reikšmę, sudarytų vienodas sąlygas visoms visuomenės grupėms įgyti teisinių žinių ir gebėjimų. Šiame pranešime, siekiant teisinio švietimo pridėtinės vertės, trumpai ir priminsiu Lietuvos teismų sistemą.

 

Lietuvos teismai pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją yra vienintelė institucija, vykdanti teisingumą šalyje. Teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo jokių kitų valstybės valdžios ir valdymo institucijų, pareigūnų, politinių partijų, organizacijų ir kitų asmenų. Teismų priimtus sprendimus gali peržiūrėti tik aukštesnės instancijos teismas ir tik įstatymų nustatyta tvarka. Kišimasis į teismų veiklą užtraukia įstatymų numatytą atsakomybę.

Lietuvoje veikia 22 bendrosios kompetencijos teismai ir specializuoti teismai. Bendrosios kompetencijos teismai yra apylinkių teismai, apygardų teismai, Lietuvos apeliacinis teismas ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Šie teismai nagrinėja civilines ir baudžiamąsias bylas, apylinkių teismai taip pat nagrinėja ir administracinių teisės pažeidimų bylas. Specializuoti teismai yra apygardų administraciniai teismai (jų – 2) ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Šie teismai nagrinėja administracines bylas (bylas dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių.

Apylinkės teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines, administracinių teisės pažeidimų bylas (įstatymų priskirtas šio teismo kompetencijai), hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtas bylas bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas. Taip pat apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo bei kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas. Kasmet pirmosios instancijos teismai gauna daugiau kaip 200 000 naujų bylų.

 

Lietuvoje veikia 12 apylinkių teismų. Teismo, kaip valstybės valdžios institucijos ir biudžetinės įstaigos, vadovas yra teismo pirmininkas, kuris įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka  vadovauja teismo organizaciniam darbui, be kitų funkcijų, organizuoja ir prižiūri administravimą teismuose. Teismo pirmininko pavaduotojas ir skyriaus pirmininkas atsako už tą teismo organizacinio darbo sritį, kurią jiems paveda teismo pirmininkas arba įstatymai.

Apylinkės teismas gali būti sudarytas iš teritorinių padalinių – apylinkės teismo rūmų. Plungės apylinkės teismą sudaro keturi teritoriniai padaliniai: Plungės, Kretingos, Palangos ir Skuodo rūmai. Teisėjų skaičių teismo rūmuose nustato Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu. Plungės rūmuose dirba 6 teisėjai: Vaidas Gasiūnas, Aušra Volskytė, Aldona Burbienė, Irena Šeškauskienė, Ieva Juodviršytė, Virginijus Gedeikis. Kretingos rūmuose dirba 5 teisėjai: aš, Erikas Jurgutis, Aušra Barškietytė, Kristina Vorienė, Žilvinas Jaraminas ir Jurgita Ališauskaitė. Trys teisėjai: Diana Vercinskė, Vaida Railienė, Viktorija Vasiliauskienė dirba Palangos rūmuose, du – Giedrė Kandratavičienė ir Dainius Gecevičius Skuodo rūmuose. Plungės apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo pareigas užima Vaidas Gasiūnas.

 

Teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų asmenų. Teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams. Teisėjas privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų, vykdyti Teisėjų etikos taisyklių reikalavimus. Teisėjo reikalavimai, susiję su teisingumo vykdymu, yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims. Už teisėjo reikalavimų nevykdymą atsakoma įstatymų nustatyta tvarka.

 

Visuose teismų rūmuose, be teisingumą vykdančių teisėjų, dirba pagal darbo sutartis dirbantys asmenys ir teismo valstybės tarnautojai. Pastarieji skirstomi tarnautojus, kurie tiesiogiai padeda teisėjams eiti pavestas pareigas, analizuoja ir apibendrina teismų praktiką, bei kitus valstybės tarnautojus.

 

Tęsiant apie teismų sistemą, primenu, kad apylinkės teismo nuosprendį, sprendimą ir nutartį Jūs turite teisę apskųsti apygardos teismui. Jų Lietuvoje yra 5. Apygardos teismai yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias ir civilines bylas, įstatymo priskirtas jo kompetencijai, bei apeliacinė instancija apylinkių teismų nuosprendžiams, sprendimams ir nutartims.

Apeliacinė instancija byloms, kurias kaip pirmosios instancijos teismai išnagrinėjo apygardų teismai, yra Lietuvos apeliacinis teismas. Šis teismas taip pat nagrinėja prašymus dėl užsienio valstybių ir tarptautinių teismų bei arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvoje, atlieka kitas šio teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Vienintelė kasacinė instancija įsiteisėjusiems bendrosios kompetencijos teismų nuosprendžiams, sprendimams, nutartims ir nutarimams, yra Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Apygardos administracinis teismas yra specializuotas teismas, kuris įsteigtas skundams (prašymams) dėl viešojo ir vidinio administravimo subjektų priimtų administracinių aktų bei veiksmų ar neveikimo (pareigų nevykdymo) nagrinėti.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pirmoji ir galutinė instancija administracinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, bei apeliacinė instancija byloms, kurias išnagrinėjo administraciniai teismai, kaip pirmosios instancijos teismai. Be to, įstatymų nustatytais atvejais jis nagrinėja prašymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose administracinėse bylose.  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat formuoja vienodą administracinių teismų

Teismai bylas nagrinėja laikydamiesi proceso šalių lygiateisiškumo, teisės į teisinę pagalbą, teisės į tinkamą, operatyvų, ekonomišką procesą, teisės būti išklausytam, rungimosi, nekaltumo prezumpcijos, teismo nešališkumo, teismo proceso viešumo, betarpiškumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principų. Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. [1]

 

 

Minint Lietuvos teismų dieną, linkiu visiems, kad teisingumas triumfuotų kiekviename žingsnyje.

 

Nuoširdžiai ir su pagarba, –

Plungės apylinkės teismo pirmininkas ERIKAS JURGUTIS

 

[1] Pranešimas parengtas siekiant visuomenės teisinio švietimo.

Komentarai

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.

{{msg}}

{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy-MM-dd'}}
{{comment.comment}}