Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Plungės apylinkės teismas
lt
En

Asmens duomenų apsauga

 

Informuojame, kad nuo 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradedamas taikyti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau - Reglamentas), kuris taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai (su tam tikrais ypatumais). Su Reglamento tekstu galite susipažinti čia

Duomenų valdytojas - Plungės apylinkės teismas, juridinio asmens kodas 191447033, buveinės adresas Laisvės al. 4, Plungė, tel. (8 448) 71 964, el. p. plunges.apylinkes@teismas.lt 

Teisingumo (teisminių įgaliojimų) vykdymo tikslais gali būti tvarkomi asmens duomenys: vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, gimimo data, gyvenamoji vieta ir adresas korespondencijai, fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, užimtumas, profesija, lytis, pilietybė, etninė kilmė ir kiti asmens duomenys, gaunami proceso įstatymuose ir kituose teismo procesą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka ir pagrindais, kai pagal teisės aktus tokie asmens duomenys yra reikalingi vykdyti procesinę veiklą. Tvarkydamas asmens duomenis, teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos, taip pat iš kitų valstybės informacinių sistemų ir registrų tiek, kiek tai reikalinga bylos procesui vykdyti.

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies c) punktas). Vaizdo duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų (Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f) punktas).

Duomenų subjekto teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai asmens duomenys tvarkomi teisingumo vykdymo ir bylų nagrinėjimo organizavimo tikslais:

1.      Teisė būti informuotam apie asmens duomenų tvarkymą (įgyvendinama informaciją skelbiant teismo interneto svetainėje).

2.      Teisė susipažinti su asmens duomenimis.

3.      Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

4.      Teisė skųsti teismo, kaip duomenų valdytojo, veiksmus (neveikimą) dėl asmens duomenų tvarkymo bylų nagrinėjimo organizavimo tikslu aukštesnės pakopos teismo pirmininkui. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo teismui vykdant teisingumą nagrinėjami proceso įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Asmuo turi teisę pateikti prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo. Prašymo formą galite rasti čia.

 

Įgyvendinant Reglamento reikalavimus, teismų sistemoje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, į kurį dėl konsultacijos galima kreiptis telefonu (8 5) 251 4180 arba rašyti elektroninio pašto adresu duomenu.apsauga@teismai.lt.

 

Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės

PATVIRTINTA
Teisėjų tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2)

Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės

 

Vaizdo duomenų tvarkymo teisme taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo Plungės apylinkės teisme taisyklių tikslas – reglamentuoti Plungės apylinkės teisme vykdomą vaizdo stebėjimą, siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

Duomenų valdytojas – Plungės apylinkės teismas, esantis Laisvės al. 4, 90122 Plungė, tel. (8 448) 71 964, tel. p. plunges.apylinkes@teismas.lt, kodas191447033.

Vaizdo duomenų tvarkymo Plungės apylinkės teisme taisyklės

Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Plungės apylinkės teisme tvarka